Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

„newpest.com.pl”

obowiązuje od dnia 14.02.2023 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1   Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem „newpest.com.pl” (zwany dalej: „Regulaminem”).

1.2   Sklep internetowy działający pod adresem „newpest.com.pl” (zwany dalej: sklep internetowy NewPest), jest prowadzony przez NEWPEST Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ul. Jagiellońskiej 1 J, Polska, wpisana do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000887288, NIP: 6322027858, REGON: 38833693700000. Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 zł. BDO: 000544650. (zwaną dalej „NEWPEST”).

1.3   Regulamin sklepu internetowego NewPest umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej newpest.com.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

1.4   Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:

a)     pod adresem sklepu internetowego NewPest, ul. Jagiellońska 1 J, 43-600 Jaworzno

b)     telefonicznie pod numerem +48 790 690 683

c)     poprzez pocztę elektroniczną na adres: newpest@newpest.com.pl.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin oznaczają:

2.1      Sprzedawca – NEWPEST Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ul. Jagiellońskiej 1 J, Polska, wpisana do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000887288, NIP: 6322027858, REGON: 38833693700000. BDO: 000544650.

2.2      Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w sklepie internetowym z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub Przedsiębiorcę.

2.3      Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.

2.4      Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.5      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6      Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem newpest.com.pl przez NEWPEST Sp. z o.o.

2.7      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem/Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia włącznie.

2.8      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Towaru zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego NewPest , zawierana lub zawarta między Klientem/Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9      Produkt/Towar – rzecz ruchoma lub usługa, którą Klient/Kupujący nabywa lub nabył za pośrednictwem Sklepu internetowego NewPest.

2.10   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta/Kupującego, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego NewPest określające Produkt/Towar, jego cenę, rodzaj oraz jego ilość, a także sposób zapłaty, sposób dostawy pod wskazany adres oraz dane Klienta/Kupującego obejmujące imię i nazwisko/nazwę, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mialowy, numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także Numer Identyfikacji Podatkowej lub inne dane niezbędne do realizacji Zamówienia.

2.11   Promocja/rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka dla Klienta przyznawana do zakupu konkretnego Produktu, grupy Produktów lub wszystkich Produktów znajdujących się w sklepie internetowym NewPest.

2.12   Koszyk – zbiór wybranych przez Klienta/Kupującego Produktów/Towarów dodanych za pomocą wciśnięcia odpowiedniego przycisku, gdzie Klient/Kupujący ma możliwość przetworzyć dane na treść Zamówienia. Do momentu złożenia Zamówienia, Klient/Kupujący ma możliwość modyfikacji Koszyka.

2.13   Czas realizacji zamówienia – czas, który potrzebny do skompletowania Zamówienia powiększony o czas dostawy.

2.14   Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2.15   Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.16   RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1 ze zm.).

§ 3 Ogólne zasady

3.1   Klient jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu w celu realizacji Zamówień Produktów.

3.2 Ze sklepu mogą korzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

3.3   Składanie Zamówień w sklepie internetowym NewPest lub przystępowanie do zawarcia umów jest dobrowolne.

3.4   Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu NewPest, jak i opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

3.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania aukcji promocyjnych na stronach sklepu lub wprowadzania do nich zmian.

3.6   Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep produktów są cenami brutto w złotych polskich, zawierającymi podatek VAT, cło i wszystkie inne obowiązkowe opłaty.

3.7   Koszty dostawy nie są składnikiem cen Produktów. Do każdego Zamówienia każdorazowo koszty dostawy podawane są na etapie wyboru sposobu dostawy.

3.8   Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, który widnieje na stronie newpest.com.pl. Jego akceptacji Klient dokonuje poprzez odznaczenie pola w formularzu Zamówienia.

3.9   Złożenie Zamówienia w sklepie internetowym NewPest jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty. Taką informację Klient akceptuje przed złożeniem Zamówienia.

3.10   Produkty dostępne w sklepie internetowym NewPest są nowe oraz wolne od wad fizycznych bądź prawnych.

3.11   Produkty dostępne w sklepie internetowym NewPest zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny, zgodny z aktualnym stanem prawnym.

3.12   Rysunki lub fotografie produktów umieszczone na stronie sklepu internetowego NewPest przy opisie produktów mają charakter poglądowy.

3.13   Do skutecznego złożenia Zamówienia w sklepie internetowym NewPest konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, a także dostęp do poczty elektronicznej e-mail. Koszty dostępu do sieci internetowej i transmisji są kosztami Klienta.

3.14   Strona sklepu internetowego NewPest posiada certyfikat SSL.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży, realizacja zamówień

4.1   Zamówienia dokonuje się za pomocą strony internetowej sklepu internetowego NewPest poprzez wypełnienie formularza Zamówienia.

4.2   Klient, w trakcie dokonywania zamówienia, zobowiązany jest podać prawidłowe dane.

4.3   Rejestracja konta Klienta w Sklepie internetowym NewPest jest dobrowolna i nieodpłatna.

4.4   Przed złożeniem zamówienia, Klient akceptuje Regulamin oraz akceptację postanowienia, iż złożenie zamówienia jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za określone Zamówienie.

4.5   W przypadku zakupu Produktu na indywidualne zamówienie Klienta, Klient zobowiązany jest przesłać wszystkie informacje niezbędne do wykonania Produktu lub wybrać odpowiedni wariant Produktu umieszczony w opisie Produktu.

4.6   Po otrzymania zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz poinformuje Klienta o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres podany w formularzu zamówienia.

4.7   Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.

4.8   Dokonywanie Zamówień w sklepie internetowym NewPest jest możliwe 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku.

4.9   Sprzedawca dokonuje realizacji Zamówień bez zbędnej zwłoki, w kolejności ich wpłynięcia.

4.10   Realizacja zamówień na produkty będące na stanie magazynowym Sprzedawcy wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Realizacja zamówień na specjalne lub indywidualne zamówienie, niebędących w posiadaniu Sprzedawcy lub z przedłużonym czasem realizacji, będzie oceniania każdorazowo przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mailowej.

4.11   W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia po jego potwierdzeniu lub przedłużeniu realizacji Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1   W sklepie NewPest istnieje możliwość płatności w formie:

a.      przedpłaty na rachunek bankowy,

b.     gotówką w siedzibie,

c.      system PayU,

d.     za pobraniem (gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru).

5.2   Klient w przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty otrzymuje numer konta w wiadomości e-mailowej lub zapoznaje się z nim na stronie głównej sklepu internetowego NewPest oraz zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Po opłaceniu zamówienia, przekazane jest ono do realizacji.

5.3 W przypadku płatności gotówką w siedzibie, zamówione Produkty należy odebrać w terminie 14 dni od złożenia zamówienia w siedzibie w Jaworznie 43-600 przy ul. Jagiellońskiej 1J.

5.4 System płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer NIP: 7792308495, numer REGONL 300523444, o kapitale zakładowym 7 789 000,00 zł.

5.5 Płatność gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru (za pobraniem) polega na tym, że Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony uprzednio Towar dostarczony na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5.3   Sprzedaż Produktu udokumentowana jest paragonem lub fakturą VAT. Dokumentacja dostarczana jest klientowi wraz z Produktem. O wyborze formy dokumentacji Klient informuje przy składaniu zamówienia.

§ 6 Dostawa

6.1   Dostawa Przedmiotu realizowana jest pod wskazany adres dostawy w formularzu Zamówienia.

6.2 Dostawa Towaru może odbywać się:

a.      za pośrednictwem wybranej przez Sprzedającego firmy kurierskiej,

b.     Klient odbiera Towar w siedzibie Sprzedającego,

c.      za pośrednictwem INPOST Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-552, przy ul. Wielickiej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000543759, posiadająca numer NIP: 6793108059, numer REGON: 360781085, o kapitale zakładowym 116 278 450,00 zł.

6.3   Koszty dostarczenia Produktów, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej sklepu NewPest przy składaniu Zamówienia w zależności od wybranej formy dostawy.

6.4 Towar zapakowany jest zgodnie z najlepszą techniką i wiedzą o właściwościach produktu tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu, ani nie stwarzał zagrożenia w transporcie.

6.5   Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski. W przypadku chęci realizacji zamówienia poza granice Polski, Klient zobowiązany jest do kontaktu ze Sprzedawcą, który zadecyduje o możliwości realizacji zamówienia i wyceni je indywidualnie.

6.6   W momencie przekazania Produktów do zewnętrznego dostawcy, Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mailowej na adres podany w formularzu Zamówienia.

6.7 Klient winien sprawdzić przesyłkę po jej otrzymaniu, czy nie nosi śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy zawartość pozostała w stanie nienaruszonym. W razie odnotowania nieprawidłowości, należy zgłosić ten fakt osobie dostarczającej przesyłkę i sporządzić protokół. Nie wpływa to na możliwość reklamowania Towaru przez Klienta.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1   Kupujący będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dnia od daty wydania mu Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

7.2   W przypadku odstąpienia od umowy określonego w 7.1, Klient powinien poinformować Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu na Formularzu nr 1 stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, który należy wysłać na adres e-mailowy sklepu. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie 14 dniowym nie wywołuje skutków prawnych.

7.3   W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy określonego w tym paragrafie, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia oświadczenia za pośrednictwem wiadomości e-mailowej na adres podany w formularzu Zamówienia.

7.4   W przypadku odstąpienia od umowy określonego w 7.1, koszty zwrotu z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 ustawy o prawach konsumenta (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.5   Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, by zapobiec uszkodzeniu w transporcie. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.6   Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.7   Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.8   W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.9   Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w 7.8 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.10   Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

§ 8 Reklamacja

8.1   Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.2   Reklamacja obejmująca gwarancję zostaje przekazana do gwaranta zgodnie z zasadami określonymi przez niego w regulaminie gwarancji.

8.3   Sprzedawca dostarcza Produkt bez wad fizycznych bądź prawnych.

8.4   W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub w przypadku innego reklamowania Produktów, Kupujący winien przesłać Formularz reklamacji stanowiący załącznik do Regulaminu, na adres siedziby NewPest Sp. z o.o. lub na adres mailowy Spółki: newpest@newpest.com.pl.

8.5   Na dokonanie reklamacji Klient będący Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma 2 lata od wydania Produktu lub w terminie określonym w gwarancji.

8.6   Reklamacja niedokonana na Formularzu określonym w 8.3 będzie ważna, jednak musi zawierać dane: imię i nazwisko/nazwę, adres korespondencyjny (zamieszkania lub siedziby), adres e-mailowy, przedmiot reklamacji, potwierdzenie zakupu, w przypadku gwarancji – kartę gwarancyjną, opis wady, określone żądanie co do załatwienia sprawy, a także numer telefonu, w przypadku przedsiębiorców także Numer Identyfikacji Podatkowej.

8.7   Wady podlegające reklamacji:

a.      wady fizyczne (rękojmia i gwarancja):

                                                    I.     brak właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć;

                                                   II.     brak właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę;

                                                  III.     nie nadaje się do celu, o którym konsument został poinformowany przez sprzedawcę;

                                                  IV.     rzecz została wydana w stanie niezupełnym;

b.      wady prawne (rękojmia):

                                                    I.     rzecz jest własnością osoby trzeciej lub jest obciążona prawem osoby trzeciej;

                                                   II.     rzecz posiada ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu nią w wyniku decyzji lub orzeczenia organu

8.8   Sprzedawca w ciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego w przypadku Przedsiębiorców na prawach konsumenta przekaże Klientowi swoje stanowisko.

8.9   Klient ma prawo żądać: naprawy, wymiany rzeczy na nową, a także złożyć oświadczenie o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

8.10       W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Klient będzie mógł skorzystać jeśli:

a.      Sprzedający odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b.     Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c.      brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d.     brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy lub z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

8.11       Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może zmienić żądanie. Dokonanie wymiany lub naprawy ma nastąpić w rozsądnym czasie i nie bez nadmiernych niedogodności. W innym przypadku, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może wyznaczyć termin realizacji żądania – jeśli nie zostanie wypełniony, Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.

8.12       W przypadku żądania obniżenia cena, żądanie to ma opiewać na dokładną cenę obniżki z uwzględnieniem wartości Produktu z wadą i Produktu pełnowartościowego. Sprzedawca nie odmawia obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeśli nie wywiązał się z obowiązków przy pierwszym żądaniu lub jest to druga/kolejna reklamacja tej samej rzeczy bez względu na wadę.

8.13       Do roku czasu od wydania Produktu istnieje domniemanie posiadania wady. Istnieje również domniemanie, iż niezgodność towaru z umową jest istota.

8.15       Jeśli Przedsiębiorca na prawach konsumenta był powiadomiony o wadzie w chwili kupna, nie przysługuje mu prawo reklamacji (w zakresie wady, o której poinformowano).

8.16       Rękojmia przysługuje na wady fizyczne rzeczy zgłoszone do roku od wykrycia. Po tym terminie zgłoszenia, reklamacja nie zostanie uznana.

8.17       W przypadku gwarancji, termin to 2 lata w przypadku, gdy nie został on inaczej określony w regulaminie gwarancji. Przy wymianie rzeczy na nową lub istotnych naprawach termin gwarancji biegnie od nowa.

8.18       Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

8.19       Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

8.20       Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.

8.21       Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.22       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

8.23       Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.24       Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

§ 9 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

9.1   NEWPEST Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ul. Jagiellońskiej 1 J, Polska, wpisana do Rejestru Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000887288, NIP: 6322027858, REGON: 38833693700000. Wysokość kapitału zakładowego: 10 000 zł, jest administratorem danych osobowych kontrahentów i klientów, a także danych adresatów i nadawców wiadomości elektronicznych.

9.2   Z administratorem danych można kontaktować się:

a.      pod adresem korespondencyjnym: ul. Jagiellońska 1 J, 43-600 Jaworzno;

b.      pod adresem poczty elektronicznej:  newpest@newpest.com.pl;

c.      pod numerem telefonu: +48 790 690 683

9.3       Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

a.    realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

b.   dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

c.    realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

d.   realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;

e.   realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;

f.     dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.

9.4  Administrator przetwarza informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e⁠-⁠mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu:

a. umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami;

b. dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami;

c.  przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków;

d. ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Sprzedawca przechowuje korespondencję przez rok, chyba że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do 3 lat, czyli do upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

9.5   Administrator udostępnia dane osobowe kontrahentów i klientów w następujących przypadkach:

a.      gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, innym organom państwowym;

b.      operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

9.6  Ponadto dane osobowe kontrahentów i klientów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

a.      usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

b.      usług księgowych;

c.      obsługi poczty tradycyjnej, recepcji;

d.      usług prawnych i doradczych.

9.7  Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest:

a.      prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem;

b.      niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy;

c.      dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem;

d.      dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących marki administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;

e.      prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

9.8       Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a.    dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

b.   do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

c.     do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

d.   do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

e.   do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

                                                 I. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

                                               II. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

                                              III. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

                                              IV. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

f.       do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

g.      do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

h.      do skargi - osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

9.9  Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

9.10     Administrator może ujawniać treść korespondencji wyłącznie w celu dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania oraz podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej lub tradycyjnej, hostingu, obsługi IT, windykacji, usług prawnych lub doradczych, obsługi administracyjnej.

§ 10 Postanowienia końcowe

10.1   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

10.2   Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

10.3   Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego NewPest zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

10.4   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

10.5   Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: newpest.com.pl.

10.6   Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

10.7   Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2023 r.

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy

 

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _ r.

Dane

Imię i nazwisko/Firma ……...………………………………………..……………………………………………………...…………..……………………………………..……………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

                                                               (ulica)                                                                                                              (numer domu, lokalu)

…………..……………………………………..……………………………………………………

                             (kod pocztowy)                                            (miejscowość)                                                                           (województwo)

Nr telefonu:……………………………………E-mail: ………………………………………….….

Dowód zakupu załączony do formularza (paragon, faktura):  ………………………………………………

Ja………………………….…………………………………………….…..niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:………………………………..………………………………………………………………

umowy dostawy następujących rzeczy …….………………………………………………………………………………………………...

…..………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….…………………………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru:

………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………..

(data i podpis)

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia reklamacji

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu:

rękojmi / gwarancji [1]

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _ r.

Dane

Imię i nazwisko/Firma ……...………………………………………..……………………………………………………...…………..……………………………………..……………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………

                                                               (ulica)                                                                                                              (numer domu, lokalu)

…………..……………………………………..……………………………………………………

                             (kod pocztowy)                                            (miejscowość)                                                                           (województwo)

Nr telefonu:……………………………………E-mail: ………………………………………….….

Przedmiot reklamacji

Numer identyfikujący (np. numer partii): …………….……………………………………

Nr karty gwarancyjnej (jeśli dotyczy): ………………………………………………….

Dowód zakupu załączony do formularza (paragon, faktura):  ………………………………………………

Inne załączniki: ………………………………………………………………………………………

Opis wady (moment wykrycia wady, na czym polega wada): ………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….………………….…………………………………….……………………………………………….

 

Żądanie konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………

(data i podpis zgłaszającego reklamację)

…………………………………………………..

(data i podpis przyjmującego reklamację)

 


[1] Niewłaściwe skreślić